Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Trainen met Brains Academy.
Deze gelden tevens voor de merken: Trainen met Brains, HITcycling, HITcycling Trainer, HITcardio, HITcardio Trainer, HITadvanced, HITincompany en HITevents.

A. DEFINITIES

 1. Opdrachtnemer: Trainen met Brains & Trainen met Brains Academy. Expert in indoor cycling en training op hartslag, opleider in de fitnessbranche.
 2. Leeromgeving: een 'webbased' samenhangend geheel van online lessen inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen en beeld- of geluidsopnames.
 3. Online cursus/training/opleiding/module: een digitale cursus die online te volgen is via het internet op een computer of laptop (Windows en Mac).
 4. Live workshop/training/cursus: een cursus/training/workshop op locatie met een groep Deelnemers
 5. Deelnemer (of opdrachtgever): de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van kennis diensten online of live.


B. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor online- of live cursussen, workshops, trainingen, opleidingen of andere diensten en overeenkomsten gedaan door of via Opdrachtnemer.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan, maar is slechts geldig als dit uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.
 3. Door acceptatie of aankoop van een aanbieding, offerte, product en/of dienst, dan wel door ondertekening van een overeenkomst verklaart Deelnemer (of opdrachtgevertevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  
 4. Ze worden altijd voor akkoord aangevinkt, of meegezonden met een offerte, bestelling of aankoop, en staan ook op de website. Door akkoord te gaan en over te gaan tot aankoop gaat de Deelnemer/Opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.  
 5. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Deelnemer.
 6. Deze Algemene voorwaarden gaan voor de eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Deelnemer of Opdrachtgever, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn aanvaard.

C. FACTURERING EN BETALING

 1. Voor deelname aan de online cursussen/modules/programma’s of deelname aan de live workshops/trainingen/cursussen van Opdrachtnemer is altijd vooruitbetaling verschuldigd via bijvoorbeeld iDeal of bankoverschrijving. Pas na ontvangst van de betaling kan daadwerkelijk ingeschreven worden voor de online leeromgeving of een datum in de agenda vastgelegd worden.
 2. Indien de optie gegeven wordt, en Deelnemer (of Opdrachtgever) heeft gekozen heeft gespreide betaling (soms van toepassing als optie voor bedragen boven € 350,-) dan zal het aantal termijnen maximaal 3 zijn en de betalingstermijn voor elke eerstvolgende termijn 30 dagen zijn. Wanneer termijnbetaling mogelijk is wordt bepaald door Opdrachtnemer.
 3. Deelnemer of opdrachtgever ontvangt na betaling een digitale factuur per e-mail.

D. OFFERTES

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, en met een geldigheid van 30 dagen. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervoor binnen 30 dagen wordt bevestigd
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare actuele informatie.


E. DUUR EN BEËINDIGING 

 1. Opdrachtnemer kan een overeenkomst met de Deelnemer of opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Deelnemer zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met de Deelnemer te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, indien er nog gelden uit staan van Deelnemer, de overeenkomst(en), zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Deelnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of - verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Deelnemer heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding, toegang tot de leeromgeving zal geblokkeerd worden. Wel blijft de uitstaande betalingsverplichting van de Deelnemer onverminderd van kracht.
 4. Annulering/opzegging van een overeenkomst voor een online cursus/programma/module of live training is niet meer mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst en betaling door de Deelnemer.
 5. Bij annulering/opzegging van deelname aan een online programma wegens overmacht is afnemer gerechtigd om binnen 7 werkdagen na annulering een vervangende Deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Nieuwe inloggegevens voor de leeromgeving zullen, na registratie van de nieuwe Deelnemer, toegezonden worden.
 6. Voor een live event is annulering na boeking en betaling niet mogelijk voor een groeps- ofwel incompany training. Wel kan, in overleg en indien beschikbaar, naar een andere datum of locatie gezocht worden.
 7. Voor een live event waarvoor de Deelnemer als persoon heeft geboekt kan een vervangende Deelnemer aangedragen worden.


F. LEVERING EN LEVERTIJD

 > DEELNEMING aan ONLINE leerproduct (module/cursus/lessen/coaching)

 1. Opdrachtnemer gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens aan de Deelnemer. Direct indien mogelijk doch uiterlijk op de reeds gecommuniceerde datum waarop het online leerproduct van start gaat.
 2. Na toegang te hebben verkregen tot de online leeromgeving middels de verstrekte inloggegevens en een daadwerkelijke inlog door Deelnemer, is annulering of restitutie van deelname niet meer mogelijk.
 3. Mocht Opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen om technische redenen zal zij dit direct aan de Deelnemer melden.
 4. Door de Deelnemer gemiste online live contactmomenten kunnen veelal niet worden ingehaald doch leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van de Deelnemer.  Wel biedt Opdrachtnemer in sommige gevallen,als vervanging, de mogelijkheid een opname van een live online sessie terug te kijken. Wat, ofen wanneer is aan de Opdrachtnemer.
 5. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, dat opdrachtgever niet alleen tijd investeert in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van eventuele online trainingwebinars of coachingsessies.

       
 > DEELNEMING aan online webinar/masterclass/seminar/challenge

 1. Bij individuele deelname aan een betaald event/seminar/challenge/masterclass van Opdrachtnemer: De Deelnemer heeft na totstandkoming van de overeenkomst een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Tijdens deze bedenktijd kan de Deelnemer zijn deelname aan het evenement kosteloos annuleren.
 2. De Deelnemer kan de overeenkomst tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van een evenement kosteloos annuleren, de al betaalde gelden worden in dat geval gerestitueerd.
 3. Indien de overeenkomst of een deel van de overeenkomst wordt geannuleerd vanaf de 9e dag voor de aanvangsdatum van een evenement, worden de volledige gelden in rekening gebracht en vindt geen restitutie plaats.  
 4. Annulering kan slechts schriftelijk plaatsvinden aan Opdrachtnemer, per e-mail aan support@trainenmetbrains-academy.nl. Annulering is pas van geldig indien Deelnemer een bevestiging heeft ontvangen van de annulering, van de Opdrachtnemer.  
 5. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de e-mail van Deelnemer,.  

       
> DEELNEMING aan live training, workshop, cursus of event op locatie

 1. Voor Live situaties zijn dezelfde voorwaarden van kracht als bij online.
 2. Dit voor zowel Deelnemers, personen en bedrijven.


G. OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen (technische problemen).
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van de opdrachtnemer niet mogelijk is te voldoen aan de overeengekomen afspraken over levertijd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is (technisch), zal Opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is door opnieuw te plannen. Wanneer in onderling overleg tussen de Deelnemer en Opdrachtnemer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg ontbonden worden. Eventuele reeds door Opdrachtnemer geleverde prestaties of diensten tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. Nog niet door Opdrachtnemer geleverde prestaties of diensten die reeds door Deelnemer/Opdrachtgever werden betaald, zullen gecrediteerd worden.  

H. COPYRIGHT en GEDRAG ONLINE LEEROMGEVING

 1. De inloggegevens worden aan Deelnemer/Opdrachtgever op persoonsnaam uitgegeven en zijn derhalve privé. Het is daarom niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden. Dit valt onder schending van het copyright.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, en zal, het aantal IP-inlogs per dag beperken per Deelnemer of Opdrachtgever, om haar rechten te beschermen.
 3. Het door Opdrachtnemer vervaardigde cursusmateriaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotie- of cursusmateriaal of ten gunste van derden binnen de brede fitnessbranche en/of het domein groepslessen indoor cycling/cardiotraining.
 4. Ook mogen de online en offline-materialen waaronder presentaties, bijlagen, downloads, audio-opnamen, video’s, logo's/beeldmerken etcetera die in de modules/cursus/leeromgeving/live trainingen zijn opgenomen niet door de Deelnemer gedupliceerd of gedeeld worden met derden (personen of bedrijven). Deze zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.
 5. Het eigendom van door Opdrachtnemer in de online en ook live leeromgeving verstrekte ideeën, concepten, video’s, presentaties, bijlagen, geluidsfragmenten, downloads of ontwerpen blijft volledig bij Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen.
 6. Opdrachtnemer behoudt het recht de door en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en samenwerking toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

I. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor wat betreft het gebruik van de online leeromgeving, staat Opdrachtnemer bij de overdracht van de door de Deelnemer geaccepteerde diensten, ervoor in dat het geheel naar behoren functioneert. Deelnemer dient zelf direct na aanvang na te gaan of hetgeen is geleverd overeenkomt met hetgeen is gevraagd en geoffreerd. Nadat de Deelnemer dat heeft beoordeeld en geaccepteerd, is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de levering.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het totale factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid de Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 
 3. De Deelnemer dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd of bekeken kan worden. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het delen of verzenden van vertrouwelijke, gevoelige of geheime informatie.   
 4. De Deelnemer dient Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in diens gegevens.

 J. OVERIG

 1. Opdrachtnemer is bij zowel de Online als Live cursussen/trainingen/workshops niet verantwoordelijk voor ongevallen of blessures bij de Deelnemer. De Deelnemer dient zelf te beslissen of praktijkdeelname fysiek mogelijk en veilig is. Eventuele vooraf bekende lichamelijke problemen die een beperking zouden kunnen zijn dienen bij een Live setting voor de start van een training schriftelijk en mondeling aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen van Deelnemers tijdens Live trainingen en workshops of events op gastlocaties.
 3. Tijdens Live trainingen en workshops op locaties van derden is de Deelnemer verantwoordelijk voor het eigen gedrag en het op een nette manier omgaan met de ruimtes, apparatuur en andere eigendommen van de gastlocatie.
 4. Opdrachtnemer zal geen persoonlijke gegevens van de Deelnemer aan derden verstrekken zonder dat  daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die  ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst of tijdens de cursus/module/training verstrekt is aan Opdrachtnemer.
 5. De online leeromgeving zou voor de Deelnemer (of Opdrachtgever)goed moeten functioneren op Internet Explorer vanaf versie 9.0, op de actuele versies van Mozilla Firefox en op Chrome. Voorkeur is online werken via CHROME. Vanzelfsprekend is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze internet platformen of internetverbindingen op de locatie van Deelnemer zelf.
 6. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


versie 1.2
Almere, oktober 2020

Trainen met Brains Academy
Nancy M.I. Hasselbaink
Basilicumweg 8
1314 JZ Almere
KvK 33254934

>